Www.you.jzz.com

Youjizzmobile.com Yourabusedbitch.com Your Abused Bitch ตำบลไชยสถาน (อำเภอเมืองน่าน) - วิกิพีเดีย

Youjizzmobile.com Yourabusedbitch.com Your Abused Bitch

 • 3 สถานที่สำคัญ
 • 4 อ้างอิง
 • ที่ตั้ง[แก้]

  การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

  การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

  แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่

  การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

  แบ่งการปกครองเป็น 1 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลไชยสถานทั้งหมด

  สถานที่สำคัญ[แก้]